Звіт про організацію методичної роботи в Житомирському дошкільному навчальному закладі №3 в 2018-2019 н.р.

06.Чер.2019
Звіт про організацію методичної роботи в Житомирському дошкільному навчальному закладі №3 в 2018-2019 н.р.

І. Пріорітетні напрямки роботи закладу
Дошкільна освіта – база для формування особистості, її суспільного досвіду, основ громадянства, національної свідомості.
Керуючись осми положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2018/2019 н.р., колектив закладу зосередив увагу на пошук оптимальних форм та методів навчання ей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами. При складанні плану з навчально-виховної роботи був зроблений глибокий аналіз, в якому були встановлені, як досягнення і успіхи, так і певні недоліки. При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.
Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та запровадженою в 2018 – 2019 н.р. освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
Керуючись аналізом навчально-виховної роботи в ЖДНЗ №3 за 2017-2018 н.р., враховуючи сучасні вимоги до організації навчально-виховного процесу в ДНЗ , колектив дошкільного закладу ставив перед собою такі завдання :
1.Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям ясельного та дошкільного віку у т.ч. з особливими освітніми потребами через використання різних форм здобуття дошкільної освіти (короткотривалі, інтегровані, інклюзивні групи та групи соціально-педагогічного патронату)
2. Вдосконалення роботи щодо формуванням мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку, використовуючи різні види діяльності дошкільників.
3. Підвищувати рівень правової культури педагогічного складу дошкільного закладу, формувати практичні навички захисту і збереження прав дитини у процесі педагогічної діяльності та сприяти виробленню активної позиції щодо просвітницької, профілактичної, діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками
4. Активно запроваджувати інформаційно-компютерні технології у роботі з дітьми з метою підвищення рівня освіченості, розвиненості й вихованості дітей в межах Базового компонента дошкільної освіти.

ІІ. Створення умов для творчого та професійного росту педагогів
Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ №3 створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
Оформлення групових приміщень, залу є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.
В ЖДНЗ №3 працює 9 педагогів : 8 – мають вищу освіту , 1 – базову вищу.
Кваліфікаційні категорії мають:
– вища кваліфікаційна категорія – 3 педагога
– І кваліфікаційна категорія – 1 педагог
– ІІ кваліфікаційна категорія – 5 педагогів
В 2018-2019 н.р. пройшли курсову перепідготовку педагоги – Шунь Ю.В., Поліщук О.М.. та Нікітіна Л.В.
Систематично педпрацівники опрацьовували методичні новинки, нормативні документи про освіту, державні документи, методичні рекомендації та накази міського управління освіти. Багато уваги приділялось забезпеченню безперервного підвищення фахової майстерності вихователів та на створення такої атмосфери, яка б допомогла розкрити здібності і використати потенційні можливості кожного, стимулювала творчу працю.
Методична робота в дошкільному навчальному закладі ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів, конкретному аналізу результатів освітньої діяльності.
Осередком здійснення навчально-виховного процесу з педагогічними кадрами в дошкільному навчальному закладі є методичний кабінет, програмово-методичне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам і нормам. Методичний кабінет розміщений у кімнаті, що має естетичний вигляд, надихає на плідну творчу працю.
Структурою методичної роботи передбачено ефективні форми роботи по підвищенню професійного рівня педагогів, їхньої фахової майстерності відповідно до діагностики. В методкабінеті створена необхідна матеріальна база для забезпечення навчально-виховного процесу з дітьми та підвищення фахової майстерності педагогів. На допомогу вихователям оформлені настільні календарі, довідники, рекомендації, ширми, зібраний матеріал по інноваційним технологіям, досвід кращих педагогів.
Невід’ємним атрибутом оформлення кабінету є методичний вісник для педагогів, який розміщений в зручному місці і має такі рубрики:
– Інформація про річні завдання
– Заповіді ЖДНЗ №3 та вихователя
– Готуємося до педради
– Основні завдання дошкільної освіти
– Радимо прочитати
– Вісті із семінарів.
Свою діяльність методичний кабінет будує на принципах науково-методичної роботи, це:
– оперативність і мобільність;
– прогнозування;
– випереджальний характер науково-методичної роботи;
– оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм роботи;
– практична спрямованість.
Значне місце в методичному кабінеті відводиться нормативно-правовій, інструктивно-законодавчій базі, урядовим документам, а також періодичним виданням професійної спрямованості, таким як «Дошкільне виховання» та «Вихователь методист»
Систематично поновлюється папка з нормативно-правових та інструктивно-урядових документів
Провідними напрямами методичної роботи в дошкільному закладі є:
– здійснення інформаційно-методичного супроводу щодо підвищення якості дошкільної освіти;
– вивчення та поширення інноваційних методик навчання: виховання дітей дошкільного віку;
– науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
– надання адресної методичної допомоги;
– узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.
Щороку педагоги підвищують педагогічну майстерність, відвідуючи методичні об’єднання, що допомогло вихователям реально здійснити реформу своєї діяльності.
Протягом року працювала Школа молодого вихователя, проходили методичні аукціони, навчальні тренінг, День професійної майстерності (під час атестації).
Робота методичного кабінету проводиться в напрямку надання групових та індивідуальних консультацій, організації тематичних виставок методичної літератури (відповідно до тем педагогічних рад), підготовці тематичних стендів; організації колективних переглядів занять, оглядів новинок методичної літератури; допомоги вихователям з підготовки рефератів, доповідей та повідомлень на методичні заходи.
У методичному кабінеті організуються епізодичні та постійно діючі виставки: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Навчаємо дітей безпеці життєдіяльності», «Зустрічаймо літо!», «Скарбничка майбутнього першокласника» тощо.

ІІІ. Забезпечення диференціації в роботі з кадрами
Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2018-2019 навчальному році було атестовано 3 педагога. За результатами атестації вихователю Прус А.А. підтверджено ІІ кваліфікаційну категорію, Ващук Т.В. встановлено ІІ кваліфікаційну категорію, а вихователю Тарасюк Г.С. встановлено вищу кваліфікаційну категорію.
З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичне видання журналу «Вихователь – методист».
З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи:
засідання педагогічної ради:
– «Шлях до гармонії світу: реалії, пошук, знахідки»;
– «Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства»
– «Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії»
– «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками.»
семінари-практикуми:
– «Захист прав дитини дошкільника»;
-«Проблеми мовленнєво-комунікативної компетентності в аспекті Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;
колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації, педгодини, конкурси, свята та розваги, круглі столи. Проведення цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:
– не всі педагоги брали активну участь;
– оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам тощо.
Педагоги дитсадка переконалися, що активне впровадження в роботу з дітьми таких інноваційних педагогічних технологій як:
– інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ);
– «Застосування психолого-педагогічного проектування в освітньому процесі ДНЗ»;
– „Сенд-плей” в дитячому садку (зарубіжний досвід роботи);
– “Формування мовленнєвої компетенції як однієї з базисних характеристик особистості” за Н.Гавриш;
– технології психолого-педагогічного проектування (П3) Т.Піроженко,
– ТРВЗ Г.Альтшуллера
розвиває у дітей усне зв’язне мовлення, мислення, сприяє формуванню уявлень про навколишній світ, вихованню творчої особистості готової до розв’язання складних проблем у різних сферах діяльності. Важливим акцентом у проведенні даної роботи стало оформлення педагогами папок, ширм з матеріалами по використанню інноваційних технологій в навчально – виховному процесі.
Протягом навчального року дошкільний заклад брав участь у методичній роботі міста. В грудні 2018 року на базі ДНЗ було проведено методичне об’єднання для вихователів початківців на тему: «Сучасні форми організації взаємодії педагогів та батьків вихованців». Слід відзначити високий рівень цього заходу, творчий підхід колективу до його підготовки та проведення.
Одне із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини. Тому вихователі в останній четвер місяця проводять Дні здоров’я, які проходять під різними темами.
Гармонійна взаємодія дитячого садка з сім’єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу. Присутність батьків у дошкільному закладі дозволяє істотно змінити життя наших вихованців, створити домашню атмосферу, допомагає батькам та вихователям краще зрозуміти дитину, врахувати її бажання, інтереси, потреби, об’єктивно оцінити сильні і слабкі сторони у її вихованні. Тому дошкільний заклад тісно співпрацює з сім’ями вихованців. Протягом року для батьків були проведені Дні відкритих дверей «Будьмо знайомі!», «Подаруй свою любов дитині», «Літо – час для відпочинку та оздоровлення», індивідуальні та групові консультації, бесіди, працює Школа молодих батьків, батьківські збори, конференції, семінари – практикуми, тренінги, майстер класи «Я навчу тебе грати», виготовлення ляльки – мотанки, Новорічні посиденьки для батьків, спільні розваги та свята з батьками, дідусями та бабусями, працює також Родинна майстерня. Педагогічний колектив намагається залучати батьків не лише до співпраці із закладом, а також займати активну позицію у житті міста, тому батьки беруть участь у міських виставках та святах, благодійних та екологічних акціях
– Без добра неможлива справжня радість,
– Ялинка своїми руками
– Акція «Годівничка»
Ефективною, цікавою і нетрадиційною формою роботи з батьками є флешмоби. В цьому році ми провели Флешмоб «День без іграшок» та флешмоб до Дня вишиванки.
Аналізуючи роботу з батьками і плануючи роботу на наступний рік педагогічний колектив ставить собі наступні завдання:
– залучення батьків до проектної діяльності;
– поширення педагогами психолого-педагогічних знань серед батьків;
– на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.
Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки:

№ з/п Назва гуртка Керівник

1 Гурток сенсорного розвитку дітей раннього віку Ващук Тетяна Вікторівна

2 Гра на дитячих музичних інструментах «Веселі музики» (для дітей старшої і молодшої груп) Литвинчук Ганна Григорівна
3 «Веселі фарби» (образотворчий) (для дітей старшої групи) Шунь Юлія Володимирівна

Керівники гуртків поставили перед собою мету: створювати умови для самореалізації всіх вихованців, розвивати розумові, творчі, креативні здібності дошкільнят, виявляти обдарованих дітей, сприяти формуванню позитивно-стійких взаємодій в співтворчості дітей, педагогів та батьків, над якою успішно працювали протягом року. Всі освітні послуги безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.
Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить відповідну роботу із забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок.
Протягом року вихователі старшої групи Максимчук Ю.А. та Шунь Ю.В. запроваджували освітню програму «Впевнений старт», адже саме ця програма враховує наступність між дошкільною та початковою ланками. За моніторингом показників життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку, який здійснювали вихователі та практичний психолог в кінці навчального року, 70% дітей мають високі показники, середній рівень 15%, низький – 15% дітей.
Протягом року вихователі старшої групи Максимчук Ю.А. та Шунь Ю.В. проводили консультування та анкетування батьків старшої групи «Обираємо школу», «Як краще підготувати дитину до шкільного навчання», організовували виставку малюнків «Я скоро стану школярем!».
Робота психологічної служби у дошкільному закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Метою діяльності практичного психолога були – збільшення ефективності навчально-виховного процесу, своєчасне виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, психологічна просвіта учасників навчально-виховного процесу: педагогічних працівників, дітей, батьків; психологічне забезпечення розвитку дитини в дошкільному закладі.
Згідно з планом роботи на 2018 – 2019 навчальний рік, практичним психологом було проведено: діагностику емоційного стану дітей (в рамках контролю за адаптацією); психодіагностичне обстеження готовності до школи з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій; вивчення індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей до різних видів діяльності з метою виявлення обдарованих дітей та забезпечення індивідуального підходу в навчально-виховному процесі; групові та індивідуальні психокорекційні заняття для дітей з проблемами в особистісній та пізнавальній сферах; розроблено ряд рекомендацій та надано практичну допомогу вихователям у забезпеченні емоційного комфорту дітей у групі; з метою підвищення психологічних знань щодо розвитку і виховання дитини та спонукання батьків до активної співпраці проводились такі форми роботи з батьками: групові та індивідуальні бесіди і консультації; виступи на батьківських зборах.
Враховуючи аналіз методичної роботи ДНЗ № 3 у 2018-2019 н.р. педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання наступних пріоритетних завдань:
– Виховання творчої, здорової особистості шляхом використання інноваційних та інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі
– Навчання педагогів елементам самоаналізу за результатами якого здійснювати подальшу роботу.
– Створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності.
– Організація та створення єдиного сприятливого для розвитку дітей життєвого простору в сім’ї та дошкільному закладі.

Вихователь – методист ЗДО №3 Г.А.Суходольська

error: Content is protected !!